Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE
BILETÓW WSTĘPU DO MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO – PARKU ETNOGRAFICZNEGO W OLSZTYNKU


§ 1
Postanowienia ogólne


1.    Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren Muzeum Budownictwa Ludowego - Parku Etnograficznego w Olsztynku za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.bilety.muzeumolsztynek.com.pl prowadzonej przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny z siedzibą w Olsztynku przy ul. Leśnej 23,
11-015 Olsztynek, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pod numerem RIK 6, NIP: 739-10-08-333, REGON: 510989878.
2.    Przed przystąpieniem do zakupu biletów elektronicznych należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego zasady.
3.    Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.bilety.muzeumolsztynek.com.pl .


§ 2
Definicje


1.    Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży on-line biletów elektronicznych.
2.    Sprzedawca – Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.
3.    Muzeum – Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku
ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek.
4.    Kupujący – osoba, która dokonała zakupu biletu elektronicznego on-line.
5.    Bilet elektroniczny – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na podstawie którego Kupujący jest uprawniony do jednorazowego wstępu na teren Muzeum w dniu wskazanym na bilecie elektronicznym oraz w godzinach otwarcia Muzeum dostępnych na stronie www.muzeumolsztynek.com.pl . Bilet elektroniczny, wydrukowany lub zachowany na elektronicznym urządzeniu mobilnym, wyposażony jest w kod kreskowy oraz ma moc biletu.
6.    Bilet – bilet (normalny, ulgowy) uprawniający jego posiadacza do jednorazowego wstępu na teren Muzeum w dniu wskazanym na bilecie oraz w godzinach otwarcia Muzeum dostępnych na stronie www.muzeumolsztynek.com.pl
7.    Bilet ulgowy – bilet przysługujący osobom określonym w regulaminie zwiedzania Muzeum dostępnym na stronie www.muzeumolsztynek.com.pl
8.    Bilet rodzinny – bilet dla rodzin uprawniający do wejścia na teren Parku Etnograficznego (dwie osoby dorosłe + dwoje dzieci do lat 16).
9.    Bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny – bilet dla rodzin posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
10.    Bilet na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora – bilet przysługujący osobom posiadającym Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora.
11.    Bilet bezpłatny (dzieci do lat 7) – bilet przysługujący dzieciom do ukończenia 7 roku życia.
12.    Bilet bezpłatny-kontrolny – bilet uprawniający do wejścia na teren Parku Etnograficznego w dni bezpłatnego wstępu określone w regulaminie udostępniania Muzeum dostępnym na stronie www.muzeumolsztynek.com.pl


§ 3
Zakup biletów elektronicznych on-line


1.    W celu dokonania zakupu biletu elektronicznego Kupujący dokonuje zamówienia wybierając konkretny dzień wizyty w Muzeum oraz wypełniając formularz zamówienia, w którym należy wpisać: imię, nazwisko Kupującego, adres e-mail (na który zostanie wysłany bilet), numer telefonu, adres, NIP (w przypadku potrzeby otrzymania faktury) oraz rodzaj (normalny, ulgowy itp.) i liczbę biletów.
2.    Elektroniczny bilet wstępu ważny jest na dany dzień w godzinach udostępniania Muzeum dla zwiedzających. Informacje na temat dni i godzin otwarcia Muzeum znajdują się na stronie internetowej www.muzeumolsztynek.com.pl .
3.    W sprzedaży on-line dostępne są bilety elektroniczne:
a) Bilet normalny
b) Bilet ulgowy
c) Bilet rodzinny
d) Bilet na Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny
e) Bilet na Warmińsko-Mazurską Kartę Seniora
4.    W celu otrzymania faktury Kupujący powinien zaznaczyć w systemie rezerwacji okienko „Faktura-Tak” i podać dane do wystawienia faktury. Faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
5.    Zamówienia realizowane są za pomocą udostępnionych przez system PayU kanałów sprzedaży.
6.    Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasach Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeumolsztynek.com.pl . Ceny są cenami brutto wyrażonymi w PLN.
7.    Po opłaceniu zakupu on-line bilet zostaje przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika PDF. Po jego otrzymaniu osoba kupująca dokonuje niezwłocznie weryfikacji poprawności i zgodności biletu z zamówieniem.
8.    Bilet w otrzymanym załączniku można wydrukować lub zachować na elektronicznym urządzeniu mobilnym.
9.    Przed wejściem do Muzeum Kupujący zobowiązany jest okazać do kontroli bilet elektroniczny - prawidłowo wydrukowany lub przedstawiony na elektronicznym urządzeniu mobilnym w sposób umożliwiającym jego odczytanie.
10.    W przypadku korzystania z ulg należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do korzystania z biletów ulgowych. Bilety bez udokumentowania prawa do ulgi, nie uprawniają do wejścia na teren Muzeum – są nieważne. Osoby uprawnione do ulgi za bilet określone są w regulaminie zwiedzania dostępnym na stronie www.muzeumolsztynek.com.pl .
11.    Bilet bezpłatny w sprzedaży on-line należy wydrukować lub zachować na elektronicznym urządzeniu mobilnym jako bilet kontrolny łącznie z pozostałymi zakupionymi biletami. Osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za wstęp do Muzeum określone są w regulaminie zwiedzania dostępnym na stronie www.muzeumolsztynek.com.pl .
12.    Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży biletów elektronicznych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
13.    Druk Oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony: www.bilety.muzeumolsztynek.com.pl . Wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek.
14.    Kwota uiszczona przez Kupującego, po odstąpieniu od umowy sprzedaży zostanie zwrócona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, w terminie do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpienia od Umowy.
15.    Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wykorzystania biletu elektronicznego tj. wejścia na teren Muzeum za okazaniem biletu elektronicznego.
16.    Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia na wskazany adres mailowy: reklamacje@muzeumolsztynek.com.pl .
17.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź przesłana będzie na wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu.


§ 4
Ochrona danych


1.    Administratorem danych osobowych w systemie zakupu biletów online jest Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku, ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek, numer RIK 6, tel. 89 519 21 64.
2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: admin@muzeumolsztynek.com.pl.
3.    Dane osobowe przetwarzane są w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez Kupującego z systemu zakupu biletów online za pomocą założonego konta lub jako zakup jednorazowy.
4.    Podanie danych osobowych przez Kupującego ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu biletu online.
5.    Kupującym w systemie zakupu biletów online udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
6.    Dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom tylko i wyłącznie na podstawie przepisów prawa wynikającego z obowiązku prawnego Administratora.
7.    Muzeum może udostępniać dane osobowe następującym  kategoriom podmiotów: firmom informatycznym, firmom obsługującym system płatności elektronicznej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej umowy i tylko zgodnie z poleceniami Muzeum.
8.    Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10.    Dane osobowe Kupującego dokonującego jednorazowego zakup  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupu i  posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji).
11.    Dane osobowe kupującego za pomocą założonego konta będą przetwarzane 5 lat od daty ostatniego zalogowania.
12.    Dane osobowe korzystających z systemu sprzedaży on-line są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 123), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 

§ 5
Postanowienia końcowe


1.    Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług, występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2.    Muzeum ma prawo odmówić uznania ważności biletów, których stan uniemożliwia identyfikację transakcji zakupu. Dotyczy to również biletów zagubionych przez Kupującego.
3.    Dokonywanie zakupu biletów online nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet, który to koszt ponosi Kupujący, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu, z którego usług korzysta.
4.    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r., poz.2519) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym zwiedzający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.